skip to Main Content

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MOBILNOŚCI STUD&GLOBE

Firma Stud&Globe, z NIF B66606252, z siedzibą pod adresem 169 Carrer de Verdi 08012 Barcelona - Hiszpania -, oferuje na stronie internetowej www.studandglobe.com usługę towarzyszenia studentom w poszukiwaniu międzynarodowego stażu, jak również we wszystkich procedurach administracyjnych.

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu jest określenie warunków świadczenia usług serwisu Stud&Globe, zwanych dalej "Usługami" oraz warunków korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Każdy dostęp i/lub korzystanie z serwisu Stud&Globe oznacza akceptację i respektowanie wszystkich niniejszych warunków oraz ich bezwarunkową akceptację. Stanowią one zatem umowę pomiędzy Stud&Globe a użytkownikiem.

Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować całości lub części tych ogólnych warunków, proszony jest o rezygnację z jakiegokolwiek korzystania z portalu.

PO WYJAŚNIENIU, ŻE 

STUD&GLOBE oferuje usługi wsparcia dla studentów w poszukiwaniu praktyk międzynarodowych, jak również we wszystkich procedurach administracyjnych.

Szkoła pragnie skorzystać z usług oferowanych przez STUD&GLOBE w kontekście poszukiwania praktyk zagranicznych dla swoich studentów. 

Zgodnie z powyższym, strony zgadzają się na związanie niniejszą umową o świadczenie usług (dalej "Umowa") na warunkach określonych poniżej.

UZGODNIONO I USTALONO, CO NASTĘPUJE

ARTYKUŁ 1. WSTĘP

Poprzez sformalizowanie i podpisanie niniejszej umowy STUD&GLOBE zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kandydata następujących usług 

Przyjmowanie ofert praktyk w wybranych branżach;

Nieograniczone konsultacje wszystkich ofert stażowych;

Rozmowy kwalifikacyjne z konsultantami STUD&GLOBE i firmami partnerskimi;

Dostęp do uprzywilejowanych informacji o stażach na stronie internetowej XXXXXXXXX;

Dostęp do ekskluzywnych porad zawodowych;

Pomoc w sporządzaniu CV i listów motywacyjnych;

Pomoc w procedurach administracyjnych.

 (zwana dalej "Usługą poszukiwania stażu"). 

W przypadku Hiszpanii * Wnioskodawca może również, jeśli sobie tego życzy, subskrybować usługę zarządzania NIE, opisaną w załączniku I do niniejszego dokumentu, oraz usługę podróży pakietowych, opisaną w załączniku II do niniejszego dokumentu, obejmującą zarządzanie usługami związanymi z podróżami studenckimi.

ARTYKUŁ 2. OBOWIĄZKI STRON 

Obowiązki wnioskodawcy 

Wnioskodawca zobowiązuje się do :

- Być odpowiedzialnym za pełne pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją stażu takich jak np. koszty transportu, koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, podatków urzędowych itp. Płatność będzie należała do obowiązków stażystów.

- Zatwierdzić na piśmie zadania stażowe studentów i przesłać do STUD&GLOBE pisemny dowód zatwierdzenia stażu;

- Nie przekazywać firmie przyjmującej żadnego wniosku o staż w inny sposób niż za pośrednictwem STUD&GLOBE. W przeciwnym razie STUD&GLOBE będzie uprawnione do anulowania stażu w firmie przyjmującej;

- Wnioskodawca gwarantuje, że jest w posiadaniu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji stażu za granicą. Wnioskodawca gwarantuje, że jest w posiadaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji do realizacji stażu zagranicznego. Orientacyjnie (i nie wyczerpująco), obowiązkowymi dokumentami, które należy dostarczyć są:

  • Porozumienie o stażu, które musi być podpisane i opieczętowane przez szkołę. 
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne w kraju, w którym odbędzie się praktyka i przez cały okres pobytu za granicą. 
  • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie i od nieszczęśliwych wypadków.
  • Wizę zgodną z krajem docelowym.
  • Dokumenty tożsamości, paszport szczególnie w przypadku miejsc docelowych, które wymagają go ze względów administracyjno-prawnych.
  • NIEobowiązkowe w przypadku stażu w Hiszpanii.
  • Wszelka dokumentacja wymagana przez prawo lub przepisy obowiązujące w kraju, w którym student będzie odbywał praktykę, której koszt nie będzie pokrywany przez STUD&GLOBE.
  • Dostarczenie do STUD&GLOBE wszystkich dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki w terminie w tym celu wskazanym
  • Opłacenia Usługi Poszukiwania Praktyk STUD&GLOBE w terminie nie dłuższym niż cztery (4) dni robocze od daty przesłania na wskazany STUD&GLOBE adres e-mail zaświadczenia o przyjęciu na praktykę oraz faktury STUD&GLOBE.

Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za działania studentów w kraju firmy goszczącej. W obrębie firmy goszczącej studenci powinni zachowywać się z szacunkiem wobec współpracowników i placówek. Student powinien stosować się do instrukcji udzielanych przez firmę przyjmującą: rozkłady zajęć, przepisy wewnętrzne, instrukcje bezpieczeństwa, program pracy itp. 

Student musi przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju przyjmującym, szczególnie w zakresie godzin pracy. Student musi zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie rozkładu zajęć w strukturze przyjmującej. Każda nieobecność musi być wcześniej zgłoszona, a następnie uzasadniona (zaświadczenie lekarskie lub inne), a student musi przez cały czas przestrzegać obowiązujących przepisów. 

Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wykroczenia w kraju przyjmującym. 

W związku z tym odpowiedzialność firmy pośredniczącej lub STUD&GLOBE nie może być zaangażowana, jeśli student naruszy obowiązujące przepisy. Kandydat sam ponosi odpowiedzialność za konsekwencje karne, finansowe itp.

Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za działania studentów w kraju firmy goszczącej. W obrębie firmy goszczącej studenci powinni zachowywać się z szacunkiem wobec współpracowników i placówek. Student powinien stosować się do instrukcji udzielanych przez firmę przyjmującą: rozkłady zajęć, przepisy wewnętrzne, instrukcje bezpieczeństwa, program pracy itp. 

Student musi przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju przyjmującym, szczególnie w zakresie godzin pracy. Student musi zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie rozkładu zajęć w strukturze przyjmującej. Każda nieobecność musi być wcześniej zgłoszona, a następnie uzasadniona (zaświadczenie lekarskie lub inne), a student musi przez cały czas przestrzegać obowiązujących przepisów. 

Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wykroczenia w kraju przyjmującym. 

W związku z tym odpowiedzialność firmy pośredniczącej lub STUD&GLOBE nie może być zaangażowana, jeśli student naruszy obowiązujące przepisy. Kandydat sam ponosi odpowiedzialność za konsekwencje karne, finansowe itp.

ARTYKUŁ 3 - OPŁATY. 

W zamian za Usługę Poszukiwania Praktyk świadczoną przez STUD&GLOBE, kandydat będzie musiał uiścić odpowiednią opłatę za wspomnianą Usługę zgodnie z jedną z poniższych opcji: 

OPCJA 1 - Płatny staż w firmie (z wyjątkiem branży hotelarskiej) : 

Staż od 1 do 3 miesięcy: 395,00 € (z VAT)

Staż od 3 do 6 miesięcy: 495,00 € (z VAT)

OPCJA 2 - Staż w hotelu : 

1 do 3 miesięcy: 450,00 € (z VAT)

Staż od 3 do 6 miesięcy: 550,00 € (z VAT)

ARTYKUŁ 4 - WARUNKI PŁATNOŚCI. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty z góry całości faktury wystawionej na rzecz Serwisu Poszukiwania Praktyk STUD&GLOBE w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania drogą elektroniczną zaświadczenia o przyjęciu na staż wraz z fakturą wystawioną przez STUD&GLOBE. Rezerwacja stażu będzie ostateczna po otrzymaniu przez STUD&GLOBE płatności od Serwisu Poszukiwania Staży. 

Płatność może być dokonana przelewem bankowym. Wszelkie dodatkowe koszty generowane przez opłaty za przelew bankowy ponosi wnioskodawca.

ARTYKUŁ 5 - ANULOWANIE I ZWROT KOSZTÓW

Wszelkie prośby o zwrot pieniędzy lub zmianę kursu muszą być wysłane do STUD&GLOBE drogą mailową w języku francuskim, angielskim lub hiszpańskim. Każdy przypadek będzie badany indywidualnie i jeśli zwrot zostanie zaakceptowany, zostanie on dokonany w ciągu sześćdziesięciu (60) dni roboczych od otrzymania e-maila.

Rezygnacja przez wnioskodawcę

Przed rozpoczęciem kursu : 

Jeśli kandydat chce zrezygnować z kursu po opłaceniu faktury i zarezerwowaniu kursu, musi powiadomić o tym STUD&GLOBE za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu. W takim przypadku STUD&GLOBE zwróci kandydatowi 50% zafakturowanej opłaty. 

W przypadku, gdy kandydat nie dotrzyma wspomnianego minimalnego okresu, STUD&GLOBE ma prawo do zatrzymania całej zafakturowanej kwoty w zamian za usługę świadczoną na rzecz Szkoły. 

W przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej kandydatowi realizację praktyki (np. hospitalizacja studenta, zamknięcie granic itp.), STUD&GLOBE zwraca 80% zafakturowanej opłaty pod warunkiem, że kandydat jest w stanie udowodnić przyczynę działania siły wyższej. 

2. W trakcie trwania praktyki

Jeśli student wycofa się lub zrezygnuje w trakcie trwania praktyki, STUD&GLOBE nie wypłaci żadnego odszkodowania ani zwrotu pieniędzy z jakiegokolwiek powodu. 

Jeśli zadania lub warunki praktyki nie odpowiadają certyfikatowi dostarczonemu przez STUD&GLOBE i podpisanemu przez firmę przyjmującą, STUD&GLOBE oceni wniosek i zaoferuje nową praktykę lub zwrot pieniędzy.

Anulowanie z powodu braku dokumentacji: W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzyskał dokumentów wymaganych przez STUD&GLOBE do realizacji praktyki, STUD&GLOBE nie wyda żadnego zwrotu, a wnioskodawca nie będzie uprawniony do ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie. 

Odwołanie przez firmę

Przed rozpoczęciem praktyki

Jeżeli firma przyjmująca odwołuje praktykę zawodową przed datą wymienioną w umowie o praktykę zawodową, STUD&GLOBE zobowiązuje się w miarę możliwości przedstawić kandydatowi inną ofertę.

Jeżeli żadna oferta nie będzie odpowiednia, STUD&GLOBE zwraca kandydatowi 100% poniesionych kosztów.

Jeżeli oferta jest odpowiednia, ale za inną stawkę, kandydat nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

W trakcie stażu: Jeśli firma odwoła staż z powodu poważnych uchybień, kandydat nie będzie miał prawa do żadnego zwrotu ani rekompensaty. 

Anulowanie przez STUD&GLOBE. 

Firma STUD&GLOBE jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy i anulowania wniosku kandydata o odbycie praktyki w przypadku nieprzestrzegania przez kandydata zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie. W takim przypadku kandydatowi nie przysługuje żadne odszkodowanie ani zwrot kosztów.

ARTYKUŁ 6 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych dokonywanego w związku z niniejszą Umową, strony będą przestrzegać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także wszelkich dodatkowych przepisów mających zastosowanie do danych osobowych we Francji (dalej "GDPR").

Każda ze stron oświadcza i gwarantuje drugiej stronie, że będzie ściśle przestrzegać GDPR w każdym przetwarzaniu danych osobowych prowadzonym w związku z niniejszą Umową.

Niezależnie od wszelkich klauzul stanowiących inaczej, strony nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności umownej w ramach niniejszej Umowy w zakresie, w jakim zgodność z RGPD uniemożliwiałaby im wykonanie któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 7 - INNE

7.1. Niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i wyraźnie zastępuje i uchyla wszelkie wcześniejsze porozumienia i zobowiązania pomiędzy stronami w odniesieniu do spraw wyraźnie uzgodnionych w niniejszej Umowie i jej przedmiocie.

Harmonogramy do Umowy zawarte przez Szkołę stanowią część Umowy dla wszystkich celów.

7.2. STUD&GLOBLE może dokonać modyfikacji niniejszej Umowy.  Istotne modyfikacje zostaną wówczas przekazane kandydatowi pocztą elektroniczną na podany adres e-mail na co najmniej piętnaście (15) dni przed ich wejściem w życie. Jeśli te modyfikacje są istotne, kandydat będzie musiał wtedy wyraźnie zaakceptować modyfikację Kontraktu. Kandydat może również odrzucić proponowane modyfikacje i wypowiedzieć Kontrakt przed datą wejścia w życie proponowanych modyfikacji.

 Strony wyraźnie zrzekają się wszelkich innych jurysdykcji.

Validation_ConditionsGenerales_Placementenstage

Validation_ConditionsGenerales_Placementenstage

Name
Name
FirstName
Lastname
En cochant cette case, je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de Stud&Globe.
*

Back To Top
warunki-uczestnictwa-w-programie-mobilnoci-stud-amp-globe-stud-amp-globe